Дейности

Сфери на дейност:

  • Самостоятелни изследователски проекти, пазарни и социални анализи и прогнози;
  • Независими експертни мнения и препоръки към правителството и парламента;
  • „Тинк-танк“ генератор на идеи за насърчаване на икономическия растеж и благосъстоянието на хората;
  • Семинари, симпозиуми, конференции, научни форуми и кръгли маси по актуални въпроси на икономическото, социалното и културно развитие на България;
  • Курсове, обучения и разнообразни образователни модули за работещите в сферата на икономиката, енергетиката, социалното и културно развитие на страната;
  • Създаване на партньорства и формиране на социално-икономически мрежи от контакти с цел осъществяване на проучвания и изследователски проекти;
  • Издаване на печатни и електронни материали – указания, информационни статии и брошури – за възможностите за участие в различни  икономически инициативи;
  • Издаване на бюлетин на сдружението, учебници, монографии и ръководства, подготовка на компютърни програми и други помагала в полза на бизнеса и НПО.