Институт за политики и развитие (ИПР) е неправителствена, политически независима организация с нестопанска цел, основана през 2008 г.

Мисията на института е да осигури място за обмен на идеи, “think tank“ от експерти в сферата на икономиката, енергетиката, социологията и правото, които създават модели за развитие и добавена стойност в полза на бизнеса и на обществото.
Ние обединяваме ресурс за генериране на нови идеи. Търсим стабилна и устойчива основа за тяхната реализация. Формираме политики и участваме в тяхното провеждане. Това е нашата платформа за създаване на успешни икономически и социални модели, за действащи пазарни механизми, за справедлива и изискваща демокрация, която се опира на истинските инструменти на гражданското общество.
Работим в Обединена Европа и предизвикателствата на новите пазари. Време е да поставим друг критерии за успеха ни и да работим за среда, която ще позволи на българите да бъдат по-богати, по-солидарни и по-щастливи.

Членство

Членуването в сдружението е доброволно.

Нашите членове са български или чуждестранни юридически и физически лица, които се интересуват …

Партньорство

Работим съвместно с водещи институции и организации в публичния, социалния и частния сектор…

Подкрепете ни

Институтът за политики и развитие е вписан в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.