Научни работници и ръководители администрациите на Столичната община работят за подобряване на реалното управление в столицата

юли 15, 2016 | новини

Екип от научни работници и изследователи работи по събирането и систематизирането на успешни модели за прилагане на Европейските стандарти за добро управление от общински администрации в България и в други европейски държави. Разбработката им е част от проект „Добри практики за поддържане на висока управленска култура в прилагане на Европейските стандарти за добро управление в Столична община“. Той се изпълнява от Институтът за политики и развитие, с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2016.

Работата на учените и експертите ще бъде представена на специална конференция през октомври, която ще запознае ръководителите в столичната администрация с най-новите изследвания и практики в прилагането на евростандартите за добро управление в публичния сектор. По този начин ще бъде осъществена връзка между ръководителите от практиката с научните работници и изследователи по тази тема, която обичайно не е обект на стандартните обучение на мениджърите в местната администрация.

Институтът за политики и развитие предлага партньорство на екипите на районите в Столичната община, които имат интерес от съвместно проучване и обобщаване на добри практики в тази сфера. Събраната от изследователския екип информация ще бъде систематизирана и представена на специална конференция, а материалите от нея ще бъдат разпространени в районните администрации в столицата.

Институтът за политики и развитие е политически независима неправителствена организация в обществена полза, създадена през 2006 година. Основните цели в дейността й са свързани с развитието на гражданското общество, утвърждаването и прилагането на добри практики и модели на държавно, обществено и икономическо управление, като част от интеграционната стратегия на страната. Сдружението работи по самостоятелни изследователски проекти, изготвя пазарни и социални анализи и прогнози, както и осъществява връзки с държавната администрация и други институции и организации в различните сфери на социалното и икономическото развитие.