Нашите цели

Институтът за политики и развитие подпомага израстването и укрепването на функционираща пазарна икономика и демократично общество в България. С дейността си институтът подкрепя разгръщането на пълния потенциал на страната като модерна и успешна европейска нация.

Целите на Института за политики и развитие са:

  • Да насърчава предприемачеството и да осигурява условия за икономически растеж;
  • Да изготвя икономически изследвания и анализи в различни икономически сектори;
  • Да обединява експерти за обмяна на идеи, които генерират работещи и иновативни решения в сферата на икономиката, енергетиката, търговията, бизнес средата и други;
  • Да провокира дискусии по актуални за обществото теми, като инструмент за формиране на култура на диалогичност, сътрудничество и доверие в обществената среда. Да съдейства за развитие на гражданското общество и за утвърждаване на демокрацията;
  • Да осигури информираност на гражданите по всички въпроси от обществена важност и да допринесе за реализиране на принципа за равните възможности във всички сфери на обществения живот;
  • Да работи за засилване на участието на гражданите и защита на обществения интерес при формиране на публичните политики. Да създава и утвърждава добри практики и модели на държавно, обществено и политическо развитие;
  • Да се утвърди като надежден партньор на международните институции за реализиране на икономически, социални, културни, изследователски и политически проекти.