Работим съвместно с водещи институции и организации в публичния, социалния и частния сектор.

Сътрудничим си с държавната и местните администрации – министерства, държавни и изпълнителни агенции, общини, местни общности. Работим съвместно с комисии към Народното събрание, Президентството и Министерския съвет. Участваме в консултативни съвети и експертни работни групи с разнообразен предмет на дейност.

Партнираме си с други неправителствени организации и сдружения с нестопанска цел със сходен предмет на дейност. Осъществяваме контакти и изпълняваме съвместни проекти със сродни международни организации.

Обединяваме усилията и интересите на инициативните граждани за работа във всички сфери на свободния пазар, като изграждаме и поддържаме съответни социални и партньорски мрежи.

Благодарим на нашите съмишленици за подкрепата!

Кои сме ние

Институт за политика и развитие (ИПР) е неправителствена, политически независима организация с нестопанска цел, основана през 2008 г.

Членство

Членуването в сдружението е доброволно.

Нашите членове са български или чуждестранни юридически и физически лица, които се интересуват …

Подкрепете ни

Институтът за политики и развитие е вписан в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.